Audit hospodaření s majetkem MČ odhalil závažná pochybení minulého vedení

Nové vedení radnice MČ Praha 8 reprezentované novým radním zodpovědným za majetek panem Radomírem Nepilem (ANO) si po volbách nechalo zpracovat audit hospodaření s majetkem v  minulém volebním období. Závěry z provedeného auditu jsou šokující a poukázaly na závažné chyby v hospodaření s majetkem městské části v minulosti.

Audit byl provedený externím nezávislým auditorem v  období ledna až února 2015 a zahrnoval kontrolu uzavřených smluv na pronájem nemovitostí, smluv na opravy a údržbu majetku a posouzení spolupráce s dodavateli služeb. Klíčovým zjištěním auditu byla velmi nízká rentabilita (návratnost) majetku v držení městské části, a to na úrovni zanedbatelných 0,3 %.

Mezi klíčové důvody vedoucí k takto nízké návratnosti majetku patří dle zjištění auditu především nízká dosahovaná efektivita vybírání nájemného, kdy současná výše nájemného dosahuje úrovně pouhých 35 % tržního průměru. V případě zvýšení nájemného u nebytových prostor se smlouvami na dobu neurčitou odhadl audit roční potenciál k nárůstu výnosů na úrovni zhruba 10–17 milionů korun.

Dalším důvodem nízké rentability majetku byly dle auditu vysoké náklady na opravy a údržbu nemovitostí, kdy v průměru 85–90 % z výnosů z pronájmu bylo v minulosti „prohospodařeno“ na správu, opravy, údržbu a investice. V rámci prověřovaných smluv byly identifikovány v průměru o 20–30 % vyšší náklady na opravy a údržbu, než je obvyklé, nezřídka kdy i s nižší kvalitou prováděných prací. Příkladem takové „efektivně vysoutěžené“ zakázky byla výmalba společných prostor v  objektu Taussigova 1/1172.

Cena zakázky dosáhla výše 2,2 milionu korun, dle vyjádření znalce z oboru stavebnictví byla zakázka předražena až o 900 tisíc korun, což je více jak 40 % z ceny zakázky. Zajímavostí je, že zakázku realizovala společnost Aqua SUN s.r.o., jejíž majitelkou je nově zvolená zastupitelka za ODS v Praze 8 (zdroj: justice.cz). Společnost Aqua SUN s.r.o. byla současně třetím nejvýznamnějším dodavatelem prací oprav bytů a nebytových prostor v minulém volebním období a za posledních šest let inkasovala od MČ Praha 8 celkem 39 mil. korun. V souvislosti s opravami a  údržbou majetku je třeba zmínit také nestandardní pravomoci bývalého vedoucího odboru majetku, kterému rada udělila výjimku na výši limitu pro schvalování zakázek oprav a údržby až do výše 500 tisíc korun, přičemž do této částky bylo schvalováno více jak 90 % všech zakázek bez řádné soutěže.

Třetím významným faktorem nízké návratnosti majetku byly dle auditu vysoké náklady na správu nemovitostí. Audit vyčíslil celkové náklady na poskytované služby správcovských firem na úrovni zhruba dvojnásobku oproti obvyklé odměně správcovských firem. Současně bylo zjištěno, že správcovské firmy neplnily některé povinnosti pro ně vyplývající z uzavřených mandátních smluv, a  to zejména v  oblasti procesu řízení a vymáhání pohledávek za nájemné. Městská část evidovala ke konci roku 2014 cca 120 milionů korun pohledávek po splatnosti, což je víceméně výše ročního výnosu z nájmů. Dle zjištění auditu trvalo například v Karlíně zaslání upomínky o vzniklém dluhu v průměru 9,5 měsíce a následně šest měsíců trvalo, než byly podniknuty kroky k soudnímu vymáhání. Vzhledem k povaze velké části pohledávek z  pohledu jejich „nedobytnosti“ bude muset být poměrně vysoký podíl těchto pohledávek v budoucnu zřejmě odepsán.

Na závěr je třeba dodat, že současné vedení radnice MČ Praha 8 dělá vše pro to, aby zefektivnilo hospodaření s  majetkem městské části a  dosáhlo identifikovaného potenciálu zlepšení na úrovni milionů korun, o které městská část v minulých letech každý rok přicházela.

 

Michal Fišer, zastupitel za ANO

7. 4. 2015